Statut Drukuj

Statut Fundacji Górskiej Echo
z siedzibą w Warszawie

ustanowiony dnia 28 Listopada 2014 roku w Warszawie

§ 1

1. Fundacja pod nazwą Fundacja Górska Echo z siedzibą w Warszawie (zwana dalej „Fundacją”) – ustanowioną przez:
a. Dominika Patrycja Kowalewska-Gosztyła
b. Wojciech Maciej Tonder
c. Wojciech Jan Karnaś
d. Małgorzata Żurek
(zwanych dalej „Fundatorami”) – aktem notarialnym z dnia 2 grudzień 2011 roku sporządzonym przez notariusz Martę Wróbel – Konsek prowadzącą Kancelarię Notarialną w Katowicach przy ulicy Gliwickiej 5, Repertorium A nr 3530/2011 – działa na podstawie przepisów z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (t.j. Dz. U. z 1991 roku, Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.
2. Fundacja jest organizacją pozarządową działającą w sferze zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży i nie działa w celu osiągnięcia zysków.
3. Fundacja prowadzi działania skierowane do grup o trudnej sytuacji materialnej lub życiowej
4. Fundacja przekazuje nadwyżkę przychodów nad kosztami na działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności, lub określonej grupy podmiotów, pod warunkiem że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

Fundacja ustanowiona jest na czas nieoznaczony.

§ 4

Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa.

§ 5

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej,
przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami kraju.

§ 6

Fundacja używa pieczęci z napisem: Fundacja Górska Echo.


§ 7

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister właściwy ds. sportu i kultury fizycznej.

§ 8

Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

§ 9

Fundacja została powołana w celach:
a) Pomocy ofiarom oraz rodzinom ofiar wypadków wspinaczkowych i górskich;
b) Wspieranie i prowadzenie działań edukacyjnych i integracyjnych wykorzystujących wychowawcze i rozwojowe aspekty wspinaczki wśród dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich;
c) Wspieranie, promowanie i finansowanie rozwoju kultury fizycznej w zakresie wspinaczki;
d) Promowanie wspinaczki jako zdrowego i rozwojowego stylu życia;
e) Wspieranie i prowadzenie działań zmierzających do rozwoju wspinaczki sportowej, skałkowej i górskiej.

§ 10

Fundacja prowadzi następującą działalność:
• prowadzenie działalności nieodpłatnej pożytku publicznego:
a. (85.51.Z PKD) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
b. (88.99.Z PKD) Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
• prowadzenie działalności odpłatnej pożytku publicznego:
a. (47.61.Z PKD) Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
b. (58.11.Z PKD) Wydawanie książek
c. (82.30.Z PKD) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
d. (85.59.B PKD) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

§ 11

1. Majątek Fundacji stanowi:
a) fundusz założycielski w kwocie 10.000,00 złotych;
b) nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania,
c) środki rzeczowe i finansowe z tytułu:
- odsetek od wkładów na rachunkach bankowych;
- udziałów w przedsiębiorstwach, spółdzielniach i spółkach;
- dochodów z nieruchomości i praw majątkowych;
- subwencji, dotacji, darowizn, spadków i zapisów;
- zbiórek publicznych i innych źródeł.

2. Majątek Fundacji nie może zostać wykorzystany do:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
b) na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach
c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe

§ 12

Fundacja odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 13

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie gospodarczej, (t.j.
a) sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.61.Z PKD)
b) wydawanie książek, broszur, ulotek i podobnych publikacji oraz wydawanie atlasów, map i wykresów w formie drukowanej i elektronicznej (58.11.Z PKD)
c) organizację, promocję i/lub zarządzanie imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, (82.30.Z PKD)
d) kursy udzielania pierwszej pomocy (85.59.B PKD)

2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego, a wszystkie przychody z działalności gospodarczej zostają w całości przeznaczone na działalność pożytku publicznego.

§ 14

1) Majątek Fundacji przeznaczony jest na realizacje jej celów statutowych oraz pokrycie kosztów jej utrzymania.
2) Dotacje, darowizny, zapisy i spadki przeznaczone będą na cele określone § 14 ust. 1 niniejszego Statutu chyba, że ofiarodawca określi konkretny cel, na jaki mogą być one użyte.

§ 15

1) Majątek fundacji jest lokowany na rachunkach i lokatach bankowych,
w obligacjach, akcjach i udziałach oraz w ruchomościach stanowiących, w rozumieniu obowiązujących przepisów środki trwałe.
2) Fundacja może tworzyć szczególne fundusze celowe, nazwane imieniem osób, które przekazały Fundacji środki na dany cel.

§ 16

Władzami Fundacji są:
a. Rada Fundacji, zwana dalej Radą,
b. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

§ 17

1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z 3 do 6 członków i jest wybierana na pięcioletnią kadencję. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.
3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady, i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.
5. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
a. dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,
b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c. śmierci członka.

6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie.
7. Członkostwo w Radzie lub Zarządzie Fundacji możliwe jest pod warunkiem, że członkowie Zarządu w stosunku do członków Rady nie pozostają między sobą:
a) w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej
b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
8. Członkowie Rady i Zarządu Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni)

§ 18

Do zadań Rady należy w szczególności:
a. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
b. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji,
c. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi absolutorium,
d. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu,
podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji,
e. podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji,
f. podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.

§ 19

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
4. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Zarządu, bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego lub przynajmniej dwóch jej członków dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze.
5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
6. Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem.
7. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.


§ 20

1) Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2) Do zadań Zarządu należy w szczególności:
- kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
- realizacja celów statutowych,
- sporządzanie planów pracy i budżetu,
- sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
- reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
- zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
- składanie wniosku do Rady Fundacji o zmianę statutu,
- wnioskowanie do Rady Fundacji o połączenie i likwidację Fundacji.
1) Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał.
2) W przypadku Zarządu wieloosobowego, Zarząd podejmuje decyzje
w formie uchwał podejmowanych na posiedzeniach lub w trybie obiegowym, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Zarządu wyrażą zgodę na podjęcie uchwały w tym trybie. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu.
3) O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
4) Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

5) Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

§ 21


Każdy członek Zarządu może reprezentować Fundację samodzielnie.

§ 22


1) Członek organu zarządzającego oraz likwidator odpowiada wobec Fundacji za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami statutu Fundacji, chyba że nie ponosi winy.
2) Członek organu zarządzającego oraz likwidator Fundacji powinien
przy wykonywaniu obowiązków dołożyć staranności wynikającej
z zawodowego charakteru swojej działalności.
3) Członek organu zarządzającego wykonujący swoje obowiązki społecznie, jest obowiązany dokładać przy tym należytej staranności.

 

§ 23


Do pierwszego Zarządu Fundator powołuje:
- Prezesa Fundacji – Dominika Patrycja Kowalewska - Gosztyła

§ 24


Członkostwo w Zarządzie ustaje z dniem:
a) upływu kadencji;
b) śmierci członka Zarządu;
c) odwołania uchwałą podjętą przez Fundatora.

§ 25

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

§ 26

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inna fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Rada Fundacji, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 27

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do spraw sportu i kultury fizycznej.
3. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 28

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.